Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 16/2017

 

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy nejen u předškolních dětí, ale i u žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Předmětem podpory je vybudování hřišť a přírodních zahrad a úprava venkovních areálů a pozemků školy.

 

Žádost o podporu na Ministerstvo životního prostředí na projekt Život v zeleni jsme odeslali k datu 31. 1. 2018 a 13. 8. 2018 jsme obdrželi rozhodnutí a poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Z celkového rozpočtu projektu 574 214,- Kč nám byla schválena maximální výše dotace a to 488 082,- Kč.

 

V rámci projektu vybudujeme přírodní zahradu v areálu školy. Dojde k terénním úpravám pozemku, vysázíme ovocné dřeviny, zpevníme stávající svah u dopravního hřiště a vybudujeme hliněný přístřešek s pecí. Práce na pozemku zahájíme  v jarních měsících 2019. Projekt bude ukončen k 31. 12. 2019.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

 

Co je Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní program koordinovaný v České republice sdružením Tereza. Vychází z principu, že není možné se o problematice životního prostředí jen učit, ale že je třeba snažit se zároveň o změnu jednání. Ekoškola tak vede k propojení environmentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí. Žáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu Ekoškoly, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se posléze snaží naplnit. Program tak kromě návyků v oblasti domácí ekologie učí děti i samostatnosti, odpovědnosti a zájmu o své okolí.
Ekoškola je určena pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Jedná se také o mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy po splnění určitých požadavků získávají prestižní ocenění – titul Ekoškola, mezinárodně platný certifikát, logo a vlajku. Ekoškola není soutěž, neurčuje se první a poslední místo, titul mohou získat všechny školy, které splní stanovená kritéria.

Jde o dlouhodobý proces, který spočívá v neustálém zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. Udělený titul je potřeba v průběhu dalších let obnovovat.

 

 

Naše škola se do projektu Ekoškola zapojila v říjnu 2009.

 

Výtvarný kroužek

 

Během našich odpoledních pobytů venku jsme si do výtvarky nasbírali různé tvary a typy podzimního listí. Velice jednoduchou, přitom efektní technikou jsme docílili věrohodného otisku každého lístku. Každý žák si mohl vybrat barevnou kombinaci, ale samozřejmě jsme se řídili typickými barvami podzimu.

 

 

 

Dovedné ruce

Podzimní roční období je jako stvořené

k tvoření z přírodních materiálů. Celá příroda hýří krásnými barvami, stejně jako naše dekorativní věnečky, které si všichni odneseme domů a budou se určitě vyjímat na každých vchodových dveřích. 

O středeční rukodělný kroužek mají občas zájem i chlapci, kteří se nestydí učit se šít, plést a pracovat s růrznými typy materiálů. Získaná zručnost se jim v budoucnu určitě bude hodit. 

 

 

  

 

Florbal

 

O kroužek florbalu je na naší škole již léta velký zájem. Letošní rok jsme otevřeli 3 skupiny, dvě v úterý a jednu pro starší žáky ve čtvrtek. V kroužku mohou vzniknout i napjaté situace, jako u každé týmové hry, a tak se učíme pravidla fair play, spolupráci v týmu, ale i umět prohrávat. Na přiložené fotografii je čtvrteční sestava.

 

 

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR následovně:

 

1. TERMÍN:   14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání

 

                  16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. TERMÍN:   15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání

 

                  17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

 

Náhradní termíny pro všechny uvedené obory vzdělání jsou pak stanoveny v těchto termínech:

 

1. termín: 13. května 2020

2. termín: 14. května 2020

 

 

Termíny odevzdání přihlášek:

 

 

● Přihlášky na školy s talentovou přijímací zkouškou se odevzdávají nejpozději do 30. 11. 2020 v příslušné škole. 

 

      První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná 2. – 15. ledna 2020, na konzervatoře je stanovený termín 15. - 31. ledna 2020.

 

     V případě oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku (termíny jsou uvedeny výše).

 

 

 

● Přihlášky na všechny ostatní obory středního vzdělávání se odevzdávají nejpozději do
1. března 2020 na příslušné SŠ.

 

 

Každý žák obdrží 2 přihlášky (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání) a zápisový lístek.

 

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí. Zápisovým lístkem stvrzuje žák svůj úmysl studovat na příslušné SŠ.

 

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace, s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku.

 

Mgr. Simona Wunderle

kariérový poradce

 

Přírodovědný klokan

Přírodovědného klokana pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Soutěže se v kategorii Kadet zúčastnilo celkem 59 žáků 8. a 9. ročníku.

Každý soutěžící mohl získat maximálně 120 bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Janota z IX. A, který získal 64 bodů. Druhé místo obsadila Veronika Kubíková z IX. A s počtem 62 bodů a třetí byl David Pavlenko z VIII. B s počtem 60 bodů.

 

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

 

Výukový program Dravci

Již od dávných dob byli dravci symbolem nezkrotnosti, svobody a vznešené hrdosti.

 

Toto i spoustu dalších zajímavostí se žáci dozvěděli v úterý ve škole.

 

Na louce u lesa se zúčastnili besedy, ve které nám pracovníci společnosti Seiferos vyprávěli zajímavosti ze života různých druhů dravců a sov. Pobavily nás také letové ukázky. Někteří z žáků se báli, aby se ptáci nelekli hluku okolí, nedaleko pracujícího bagru a stavebních strojů, a neuletěli do blízkého lesa. Vždyť dravci a sovy v dnešní době patří k nejohroženějším druhům živočichů a současný způsob života a hospodaření je vytlačuje z původních přirozených hnízdišť. Mezi zajímavosti patřil velký  orel bělohlavý, obrovský sup, nebo také jedna z nejmenších sov -  výreček malý, puštík bělavý či nejkrásnější sova Evropy - sova pálená.

 

Všichni ptáci se vrátili zpět a na žáky čekal závěrečný kvíz. Snad všichni si ode dneška budeme pamatovat, že nohy opeřené až po drápy mají sovy, hladké, holé nohy mají denní dravci, rovný zobák pěvci, zahnutý zobák dravci a ploutve na nohou vodní ptáci. A že pokud někdo nalezne v přírodě poraněného dravce, měl by neprodleně kontaktovat tuto nebo jinou záchrannou stanici, která ptáka náležitě ošetří a vrátí do přírody.

 

 

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

Mgr. Alena Grajciarová

 

 


Leonardo da Vinci z nás zatím nebude

Žákům šesté třídy přibyl do rozvrhu v letošním školním roce nový předmět rozvíjející jejich technické myšlení. Tímto předmětem je fyzika. Po seznámení se s prvními fyzikálními pojmy v hodinách fyziky, jako byly látky a tělesa, se žáci 6. A pustili podle vlastních návrhů do výroby plynných těles „horkovzdušných balónů“, které měly překonat přitažlivost zemskou.

 

I když jejich první pokusy nebyly zcela 100 % úspěšné, důležitá je snaha, píle a zaujetí pro věc. Vždyť ani bratrům Montgolfierům či Leonardu da Vinci se nepodařilo překonat gravitaci na první pokus. Ani my to nevzdáme!

 

Ing. Mgr. Ivana Novotná

 

II. kolo Zlínské olympiády škol v orientačním běhu

Ve čtvrtek 10. 10. se naše škola zúčastnila II. kola Zlínské olympiády škol v orientačním běhu.

 

Závod se uskutečnil v okolí Salesiánského kostela Panny Marie na Jižních Svazích. Celkem reprezentovalo školu 20 závodníků ve všech kategoriích (třetí – šestá třída a kategorie open).

 

Nejlepších umístění ve svých kategoriích dosáhli:

Denis Dočkal a Juraj Koč oba 4. B (5. místo.),

Terezie Zatloukalová z 5. B. (6. místo),

Nikola Kurtanská z 6. B (6. místo),

Tereza Janečková z 6. A (1. místo),

Martin Lipner z 9. A v kategorii open (3. místo.).