Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Škola podporující zdraví

Základní škola Mikoláše Alše ve Zlíně je zařazena do programu Škola podporující zdraví. V něm uspěla na základě vypracovaného individuálního projektu, který byl opět po čtyřech letech obhájen ve školním roce 2014/2015. Podstatou tohoto projektu je vytvoření zdravého školního prostředí a výchova žáků ke zdravým životním návykům a zdraví podporujícímu chování. Škola je tak chápána nejen jako místo pro vzdělávání, ale zároveň jako místo, na němž jsou žáci formováni v souladu s holistickým pojetím člověka, tedy pojetím zdůrazňujícím soulad biologických, psychických a sociálních stránek jeho osobnosti. Tímto svým zaměřením program podpory zdraví ve škole aktivně přispívá k procesu zkvalitňování českého školství jako celku. Zdravá škola staví na třech základních pilířích, které se řídí jednotlivými zásadami:

 

1. pilíř: Pohoda prostředí

 

1. zásada: Pohoda věcného prostředí

 

Škola podporující zdraví se stará o všestrannou a vyváženou nabídku podmínek příznivých pro pohodu věcného prostředí tím, že se na jejich tvorbě a péči o ně podílejí všechny skupiny.

 

2. zásada: Pohoda sociálního prostředí

 

Ve škole podporující zdraví lidé usilují o to, aby jejich chování vyjadřovalo humanistické postoje jednoho k druhému: úctu, důvěru a snášenlivost; uznání, účast a empatii; otevřenost v komunikaci a vůli ke spolupráci a pomoci druhému.

 

3. zásada: Pohoda organizačního prostředí

 

Škola podporující zdraví uvádí organizaci činnosti ve škole do souladu s požadavky životosprávy žáků a učitelů, zvláště s ohledem na režim dne, výživu a pohybovou aktivitu.

 

2. pilíř: Zdravé učení

 

4. zásada: Škola podporující zdraví je propojená se skutečným životem. Dbá o praktickou využitelnost toho, co se žáci ve škole učí, a o osvojování dovedností. Navazuje na to, co již žáci znají, a na to, co je zajímá. Přechází od tradiční výuky podle předmětů k výuce podle tematických celků. Přechází od výkladu učitele, jako hlavní metody výuky, k hlavním metodám umožňujícím přímou zkušenost, komunikaci a spolupráci.

 

5. zásada: V obsahu i metodách výuky poskytuje škola podporující zdraví nabídku, která umožňuje zvládnout jak základní, tak rozšiřující učivo způsobem odpovídajícím typu inteligence a osobnosti každého žáka. Dbá o věkovou přiměřenost učiva vzhledem k individuálním možnostem žáků.

 

6. zásada: Spoluúčast a spolupráce

 

Škola podporující zdraví používá takové škály forem a metod výuky, které předpokládají spolupráci a účast žáků a využívají spolupráce s dalšími sociálními a odbornými partnery. Možnost nabývat zkušenosti a dovednosti v oblasti, která je základem demokracie, je proto zabudována přímo do kurikula.

 

7. zásada: Motivující hodnocení

 

Škola podporující zdraví volí takové formy hodnocení, které zajišťují dostatek zpětné vazby a uznání všem žákům. Snaží se vytvářet nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulačnímu přístupu k žákům, který posiluje jeho závislost na vnější autoritě a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a zodpovědnost.  

 

3. pilíř: Otevřené partnerství

 

8. zásada: Škola – model demokratického společenství

 

Škola podporující zdraví dělá všechno pro to, aby se co nejvíce proměňovala z tradiční hierarchické instituce v komunitu organizovanou na demokratických principech, kterými jsou zejména: svoboda, zachovávání pravidel a spravedlnost, spoluúčast a spolupráce.

 

9. zásada: Škola – kulturní a vzdělávací středisko obce

 

Škola podporující zdraví usiluje o to, aby se v zájmu vytvoření a udržení demokratického charakteru své komunity zpřístupnila veřejnosti a obci, jejich organizacím a představitelům a na základě otevřených vztahů s nimi se postupně pro své okolí stala přirozeným kulturním a vzdělávacím střediskem obce.

Pokud Vás toto téma zaujalo a chcete získat více informací, najdete je na stránkách státního zdravotního ústavu, který je garantem projektu Škol podporujících zdraví v České republice (www.szu.cz)

 

Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D.