Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Školní arboretum

V rámci výzvy pro předkládání projektů z Revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje vybudujeme malé školní arboretum v těsné blízkosti školy. Naším cílem je vytvořit u žáků kladný vztah k životnímu prostředí. Současně arboretum bude sloužit i jako prevence vandalismu tím, že žáci budou sami arboretum budovat...

Zájmové území se nachází před budovou školy. V současné době je zde pouze nevyužitá nevzhledná plocha, zarostlá nepěstovaným trávníkem a přestárlými nahodile vysazenými dřevinami. Toto území bychom chtěli přeměnit na arboretum, které by vstup do školy zpříjemnilo. Současně by každý hned při vstupu do školy poznal zaměření naší školy na ekologii a aktivity s ekologií spojené.

Po ukončení projektu zde bude parková úprava s popisky jednotlivých rostlin, charakterizujícími rostlinu a její růstové nároky. U každé rostliny bude též vyznačeno datum výsadby a označení třídy, která se na výsadbě podílela. V první fázi budou žáci vyzváni k vytvoření grafického návrhu budoucího arboreta. Z jejich návrhů vybereme ten nejzdařilejší a společně jej dotvoříme do konečné podoby. Následně dojde k odstranění stávajícího travního porostu a náletových dřevin a k orbě nebo zrytí zájmového území. Klidové zimní měsíce budou využity k práci s žáky na přípravě informačních tabulek s texty o jednotlivých rostlinách. Na jaře budou upraveny plochy určené k výsadbě pohrabáním, bude rozprostřena zemina a vysazeny dřeviny. Na závěr bude na mulčovací tkaninu rozprostřena kůra a osazeny informační tabulky k rostlinám. V prostoru hlavního příchodu k budově školy bude umístěna informační tabule s názvy vysazených rostlin a základními informacemi o nich, bude zde i informace o financování projektu z prostředků Revolvingového fondu MŽP. Do všech plánovaných prací se dle jejich charakteru a náročnosti zapojí rodiče, žáci i učitelé.

 

Ukončení prací na projektu je naplánováno na červen 2013.

 

Ačkoliv jsou práce na budování arboreta naplánovány na období jednoho školního roku, jedná se o projekt dlouhodobý. Žáci budou vedeni k pravidelné péči o vysazené rostliny, v rámci pracovních činností se naučí dřeviny stříhat a udržovat tak jejich kultivovaný vzhled.

 

Arboretum je svou povahou určeno k využití nejen pro žáky naší školy, ale bude sloužit jako vzdělávací prostředí pro širokou veřejnost z blízkého sídliště.

 

Návrhy žáků 7. a 8. ročníku: