Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Volba povolání

 

Kariérový poradce Mgr. Simona Wunderle

 

 

tel.: 577 431 309

email: simona.wunderle@zsmalse.cz

 

Individuální schůzku si rodiče mohou domluvit telefonicky - 577 431 309, žáci mají možnost konzultace kdykoli v průběhu přestávek či po vyučování. Pravidelné konzultace v pondělí 13:00 - 13:30 hod. 

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

v letošním školním roce stanovilo MŠMT nové termíny jednotných přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve stření škole pro školní rok 2020/2021 následovně:

 

 

 

jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory je stanovena na

8. června 2020

 

jednotná přijímací zkouška pro šestiletá a osmiletá gymnázia je stanovena na

9. června 2020

 

Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií (Podrobné informace naleznete v přiložené metodice MŠMT).

 

 

 

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek:

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na úterý

23. června 2020

 

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu.

 

Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.

 

 

 

Průběh konání jednotné přijímací zkoušky

 

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou!!!

 

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas)

 

 

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky:

 

Kritéria přijímacího řízení, která ředitel školy zveřejnil dle školského zákona, zůstávají zachována, ředitel je nesmí měnit. (Podrobné informace naleznete v přiložené metodice MŠMT).

 

 

 

Místo konání jednotné přijímací zkoušky:

 

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

 

 

 

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce:

 

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce zasílá ředitel příslušné střední školy. Pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy

 

 

 

Odevzdání zápisového lístku:

 

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

Pro čtyřleté obory vzdělávání je tedy termín odevzdání zápisového lístku

23. června 2020.

 

Pro šestiletá a osmiletá gymnázia je termín odevzdání zápisového lístku

24. června 2020.

 

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

 

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

 

 

 

Odvolání:

 

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

 

I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

 

1)     uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale

 

2)     nebyl přijat z kapacitních důvodů.

 

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí (viz metodika MŠMT)

 

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí.

 

 

 

Podrobné informace o přijímacím řízení a čím je nahrazena zrušená možnost odvolání, naleznete v přiložené metodice MŠMT ZDE!!

 

Mgr. Simona Wunderle

výchovná a kariérní poradkyně

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR následovně:

 

1. TERMÍN:   14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání

 

                  16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. TERMÍN:   15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání

 

                  17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

 

Náhradní termíny pro všechny uvedené obory vzdělání jsou pak stanoveny v těchto termínech:

 

1. termín: 13. května 2020

2. termín: 14. května 2020

 

 

Termíny odevzdání přihlášek:

 

 

● Přihlášky na školy s talentovou přijímací zkouškou se odevzdávají nejpozději do 30. 11. 2019 v příslušné škole. 

 

      První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná 2. – 15. ledna 2020, na konzervatoře je stanovený termín 15. - 31. ledna 2020.

 

     V případě oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku (termíny jsou uvedeny výše).

 

 

 

● Přihlášky na všechny ostatní obory středního vzdělávání se odevzdávají nejpozději do
1. března 2020 na příslušné SŠ.

 

 

Každý žák obdrží 2 přihlášky (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání) a zápisový lístek.

 

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí. Zápisovým lístkem stvrzuje žák svůj úmysl studovat na příslušné SŠ.

 

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace, s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku.

 

Mgr. Simona Wunderle

kariérový poradce

 

Subscribe to RSS - Volba povolání